Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Kosmetologii

Szanowne Koleżanki i Koledzy Kosmetolodzy.

W dniu 20 maja 2017 roku o godzinie 12 00 w Warszawie na terenie Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka przy ulicy Kasprzaka 19/21 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Kosmetologii. Drugi termin Walnego Zgromadzenia ustala się na godz. 12.30 tego samego dnia.

Porządek obrad:

1. Przywitanie i otwarcie Walnego Zebrania.

2. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania, wybór przewodniczącego Walnego Zebrania, protokolanta, komisji uchwał i wniosków, komisji mandatowo-skrutacyjnej.

3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Krajowej Izby Kosmetologii za 2016 rok.

4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

5. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

6. Wybór Sekretarza Zarządu.

7. Dyskusja nad uchwałą programową (ustalenie składki członkowskiej, ustalenie kierunków działań Krajowej Izby Kosmetologii).

8. Podjęcie uchwały programowej.

9. Przyjęcie zgłoszeń członków krajowej Izby Kosmetologii do pracy w Komisjach.

10. Zakończenie Walnego Zebrania. Łączę wyrazy szacunku.

W imieniu Zarządu Krajowej Izby Kosmetologii.

Przewodnicząca dr n. med. Marzena Glinka.