Statut Stowarzyszenia
„Krajowa Izba Kosmetologii”

pobierz ↓

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia
„Krajowa Izba Kosmetologii”

pobierz ↓


STATUT STOWARZYSZENIA 

„ Krajowa Izba Kosmetologii”

Statut Stowarzyszenia „ Krajowa Izba Kosmetologii”, z siedzibą w Warszawie.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie „ Krajowa Izba Kosmetologii” zwane dalej Stowarzyszeniem lub Izbą posiada osobowość prawną.
§2
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.
§4
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§6
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, niniejszego statutu oraz uchwał swoich organów.
§7
Stowarzyszenie jest otwarte światopoglądowo.
§8
Stowarzyszenie w swej działalności kieruje się zasadami demokracji.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§9

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Integracja środowiska kosmetologicznego.

2. Prowadzenie szkoleń.

3. Wydawanie Certyfikatów Bezpiecznego Gabinetu.

4. Prowadzenie aktywnej współpracy z uczelniami wyższymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi.

5. Podejmowanie działań zmierzających do wpisania kosmetologów do rejestru zawodów medycznych.

6. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia, wobec innych podmiotów gospodarczych i samorządu gospodarczego, wobec organów państwa, samorządu terytorialnego, branżowych organizacji krajowych i zagranicznych.

7. Udział w tworzeniu i zmianie prawa w zakresie gospodarki, zgodnie  z interesami członków Izby.

8. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej członków Izby.

9. Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

10.Szerzenie informacji dotyczących studiów kosmetologicznych, zarówno w Polsce jak i za granicą.

11.Propagowanie idei samorządności utworzenia samorządu gospodarczego kosmetologów.

12.Prowadzenie działalności wydawniczej.

13.Podejmowanie innych form działalności.

 

§10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Organizację szkoleń, wystaw, targów i konferencji kosmetologicznych.
2. Inicjowanie prac legislacyjnych związanych z działalnością zawodową kosmetologów.

3. Inicjowanie współpracy międzysektorowej pomiędzy środowiskiem kosmetologów a środowiskiem biznesowym i akademickim.

4.Gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia.

 

§11
1. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów może współpracować z innymi stowarzyszeniami oraz organizacjami działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla realizacji wspólnych działań Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek Przewodniczącego, lub grupy co najmniej 7 członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§13
1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) honorowych

2.Członkiem Stowarzyszenia poza członkami założycielami, którzy wypełnili deklarację członkowską podczas zebrania założycielskiego może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, posiadająca wyższe wykształcenie i tytuł: Licencjonowany Kosmetolog, Magister Kosmetologii lub studiująca kosmetologię na studiach I lub II stopnia. Wymogu określonego w zdaniu poprzednim nie stosuje się do  osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz farmacji, o ile ich działalność zawodowa i naukowa związana jest z kosmetologią.

3.Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna może działać przez swojego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia. Członkostwo takie przyznaje Walne Zebranie zwykłą większością głosów, na wniosek Zarządu lub grupy 10 członków.

5. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) wystąpienia na pisemny wniosek, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

b) w drodze uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego bądź wiceprzewodniczących lub grupy 5 członków,

c) śmierci członka lub utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu (dla członka zwyczajnego),

d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego,

e) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą rocznych składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące.

6. W stosunku do członka Stowarzyszenia, który narusza Statut, regulaminy i uchwały, szkodzi interesom Stowarzyszenia i narusza zasady współżycia społecznego stosowane są następujące kary:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) pozbawienie czynnego, biernego bądź czynnego i biernego prawa wyborczego na okres od 3 miesięcy do 1 roku,

d) zawieszenie w prawach członka od 1-3 miesięcy)

e) wykluczenie ze Stowarzyszenia. 7. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały.

8. Szczegółowy tryb nakładania kar określają regulaminy Stowarzyszenia.

§14
1.Członek zwyczajny ma prawo do:

– czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

– zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

– zaskarżania do Walnego Zebrani Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
– żądania od władz Stowarzyszenia uzasadnienia podejmowanych decyzji,

– korzystania ze wszystkich form działalności Stowarzyszenia – uczestniczenia i wypowiadania się na posiedzeniach organów Stowarzyszenia, chyba że odbywają się one z wyłączeniem jawności.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: – dbania o dobre imię Stowarzyszenia,

– przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

– regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

– realizowania decyzji i programu władz Stowarzyszenia,

– czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.

§15
1.Członek wspierający ma prawo:

a) korzystać ze skierowanych do niego form działalności,

b) zgłaszać postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz uzyskiwać informacje na temat sposobu wykorzystania udzielonej mu pomocy.

c) ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§16
Członkowie wspierający i honorowi zobowiązani są dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV
Zasady organizacyjne

§17

1.Zasadami działania Stowarzyszenia, są:

a) demokracja i jawność życia wewnątrz organizacyjnego,

b) konsultacja uchwał i decyzji,

c) dyscyplina organizacyjna wszystkich członków i władz Stowarzyszenia.

2. Posiedzenia organów Stowarzyszenia są ważne jeśli wzięło w nich udział 50% członków. W przypadku braku tej liczby następne posiedzenie odbywa się w ciągu tygodnia od daty prawidłowego zwołania a jego uchwały są wiążące bez względu na ilość osób biorących udział w posiedzeniu.

3. Kandydatów do organów Stowarzyszenia mogą zgłaszać jedynie członkowie zwyczajni.

4. Zasady i tryb wyboru organów Stowarzyszenia mogą określać odrębne regulaminy.

5. Organy Stowarzyszenia zobowiązane są do informowania członków o swej działalności oraz odpowiadania na wnioski, postulaty i zapytania.

6. Członkowie władz wykonawczych podlegają okresowej ocenie na podstawie sprawozdań ze swej działalności.

7. Podstawową formą oceny jest absolutorium udzielane przez Walne Zebranie Członków co najmniej raz do roku.

 

Rozdział V
Organy Stowarzyszenia

§18

1.Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

2. Stowarzyszenie może tworzyć ze swego grona Komisje stałe i doraźne, określając ich skład osobowy, zakres i tryb działania.

3. W skład Komisji doraźnej może wchodzić do 50% członków z poza Stowarzyszenia.

§19
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym bezwzględną większością głosów, przy co najmniej połowie członków Walnego Zebrania Członków.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba, że statut stanowi inaczej.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§20
1.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
Walne Zebranie Członków

§ 21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

3. Walne Zebranie Członków zbiera się przynajmniej raz na rok.

§22
1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 15 grudnia.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje organ zwołujący.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a) Zarząd,

b) Komisja Rewizyjna,

c) 10-ciu członków Stowarzyszenia.

6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§23
1.Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

a) uchwalenie statutu i jego zmian,

b) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

c) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
e) wyrażenie zgody na wysokość składek członkowskich określonych przez Zarząd,

f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd
§24
1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 5 członków tj.: – Przewodniczącego, wybranego przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, – 2 Wiceprzewodniczących, – Skarbnika, – Sekretarza, wybranych przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu tajnym lub jawnym.

3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są Przewodniczący bądź osoba przez niego uprawniona ze względu na zakres swoich zadań.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

5. Wniosek o votum nieufności wobec Przewodniczącego uchwala Walne Zebranie, większością 2/3 głosów na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz grupy 10 członków.

6. Wniosek nie może być głosowany na zebraniu, na którym został zgłoszony.

§25
Do zakresu działania Zarządu należy:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

b) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

e) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 5000 złotych,

f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

i) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

§26

Do kompetencji Przewodniczącego należy:

1. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu.

2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.

3. Realizowanie uchwał Zarządu i Walnego Zebrania.

4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

5. Podpisywanie uchwał, opinii, porozumień i stanowisk w imieniu Stowarzyszenia.

6. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

§27
Kompetencje Wiceprzewodniczących określa Przewodniczący.

§28
Do kompetencji Sekretarza należy:

1. Odpowiedzialność za całą dokumentacje Stowarzyszenia.

2. Sporządzanie protokołów z Walnych Zebrań i posiedzeń Prezydium.

§29
Do kompetencji Skarbnika należy:

1. Prowadzenie działalności finansowej Stowarzyszenia (rozliczanie wszelkich form statutowej działalności Stowarzyszenia),

2. Składanie sprawozdań finansowych Walnemu Zebraniu.

Komisja Rewizyjna

§30
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością, a) członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. W przypadku tej samej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

§31
1.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§32
1.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.

§33

W przypadkach określonych w §31 pkt d Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział VI
Majątek i fundusze

§34
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§35
1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki,

c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)

2.Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca danego roku kalendarzowego. Nowi członkowie są zobowiązani wpłacić składkę do końca miesiąca, w którym podjęto decyzję o przyjęciu osoby do Stowarzyszenia. Wysokość i częstotliwość regulowania składki członkowskiej reguluje uchwała Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§36
1.Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu lub Przewodniczącego i Skarbnika.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Przewodniczącego.

 

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§37
1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).