Kodeks Etyki Kosmetologa

Zasady ogólne

Art.1

 1. Zasady Etyki Kosmetologa wynikają z ogólnych zasad etyki.
 2. Kosmetolog , w swojej praktyce, jest zobowiązany do przestrzegania praw człowieka.
 3. Kosmetolog jest zobowiązany do godnego reprezentowania swojego zawodu.

Art.2

 1. Powołaniem i celem pracy Kosmetologa jest działalność mająca na celu ochronę zdrowia, propagowanie działań prozdrowotnych a także wykorzystanie swej wiedzy w zachowaniu i przywracaniu urody ciała.
 2. Kosmetolog powinien wykonywać swoje obowiązki z poszanowaniem praw człowieka bez względu na płeć, rasę, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne lub inne uwarunkowania.
 3. Obowiązkiem Kosmetologa jest postępowanie zgodnie z jego sumieniem i stanem jego wiedzy, tak, aby dobro Klienta było dobrem najwyższym.
 4. Krajowa Izba Kosmetologii jest zobowiązana do czuwania nad przestrzeganiem zasad Etyki Kosmetologa a także do starań, aby przepisy prawa nie naruszały zasad Etyki Kosmetologa.

 

Część szczegółowa

Rozdział I  

Postępowanie z Klientem

Art.1

 1. Kosmetolog jest zobowiązany przeprowadzić szczegółowy wywiad na temat stanu zdrowia Klienta ze szczególnym uwzględnieniem stanu skóry i jej przydatków.
 2. Kosmetolog jest zobowiązany do wykonania diagnostyki niezbędnej do określenia rodzaju skóry i przekazaniu tej informacji Klientowi. W przypadku rozpoznania stanów patologicznych Kosmetolog jest zobowiązany do skierowania Klienta do odpowiedniego specjalisty.
 3. Kosmetolog może rozpocząć działalność terapeutyczną wyłącznie po:

– udzieleniu wyczerpujących informacji na temat planowanego zabiegu,

– przedstawieniu przeciwwskazań, poinformowaniu Klienta o możliwych    działaniach niepożądanych i ewentualnych powikłaniach

– przekazaniu informacji o zaleceniach pozabiegowych,

– udzieleniu przez Klienta świadomej zgody na przeprowadzenie zabiegu w formie pisemnej,

– w przypadku świadczenia usług osobie niepełnoletniej, po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

 1. Kosmetolog jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji zabiegowej.

Art.2

 1. Kosmetolog jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji gdy zdrowie lub życie Klienta jest zagrożone.
 2. Kosmetolog jest zobowiązany do świadczenia swych usług w miejscu zapewniającym Klientowi poczucie bezpieczeństwa i o odpowiednim stanie sanitarnym.
 3. Kosmetolog jest zobowiązany do wykonywania zabiegów z zastosowaniem wszystkich zasad aseptyki, dezynfekcji i sterylizacji.

 

Rozdział II                 

Tajemnica zawodowa

Art.1

 1. Kosmetolog jest zobowiązany do utrzymywania w tajemnicy informacji na temat stanu zdrowia Klienta oraz przeprowadzonych lub planowanych przez niego zabiegach.

Art.2

 1. Kosmetolog jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji ( w tym danych osobowych i dokumentacji zabiegowej), nieudostępnianie jej osobom trzecim a także zadbanie o utrzymanie tajemnicy wśród pozostałego personelu mającego kontakt z Klientem.
 2. Kosmetolog jest zobowiązany do udostępnienia na wniosek Klienta pełnej dokumentacji.
 3. Kosmetolog może udostępnić dokumentację osobie trzeciej wyłącznie na

pisemne życzenie Klienta.

 1. Zwolnienie z zachowania tajemnicy zawodowej Kosmetologa może nastąpić na podstawie:

– art. 261  Kodeksu Postępowania Cywilnego,

– art. 180  Kodeksu Postępowania Karnego.

 

Rozdział III                                       

Postępowanie w  stosunkach wzajemnych

Art. 1

 1. Kosmetolog jest zobowiązany godnie reprezentować swójzawód.
 2. Kosmetolog jest zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w konferencjach, szkoleniach i poprzez śledzenie postępu w naukach dotyczących jego pracy.

Art.2

 1. Kosmetolodzy powinni okazywać sobie wzajemny szacunek.
 2. Kosmetolodzy z większym doświadczeniem powinni wspierać początkujących.
 3. Kosmetolog powinien dzielić się swoim doświadczeniem i opinią z innymi.

Art.3

 1. Kosmetolog powinien zachowywać ostrożność w formułowaniu opinii o działalności innych Kosmetologów; nie powinien publicznie dyskredytować ich działalności.
 2. Kosmetolog w przypadku dostrzeżenia błędu w sztuce lub uchybienia powinien zgłosić je wyłącznie do osoby, która ich dokonała.

 

Art. 4

 1. Poinformowanie Krajowej Izby Kosmetologii o zauważonym naruszeniu norm etycznych bądź niekompetencji zawodowej innego Kosmetologa nie stanowi naruszenia Kodeksu Etyki Kosmetologa.

[/mmtl-text][/mmtl-col][/mmtl-row]